Inleiding

Volgende verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website van BVBA Schoenen Ruytings. De zetel van BVBA Schoenen Ruytings is gevestigd te 3471 Hoeleden, Neerlintersesteenweg 126.

Bestellingen kunnen enkel gebeuren tussen BVBA Schoenen Ruytings ( hierna vermeld als ‘verkoper’ ) en particulieren (hierna vermeld als ‘gebruiker’). Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Bij het bestellen van onze producten of bij het aanvaarden van de levering van producten, ben je gebonden door en aanvaard je de verkoopsvoorwaarden. BVBA Schoenen Ruytings behoudt zich het recht om deze verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing, dit naar eigen goeddunken.

Prijzen

Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden product.

De verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt de verkoper een e-mail op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. Deze e-mail dient ter bevestiging van de bestelling met mededeling van het correcte bestelnummer.

De gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken alsook de gewenste plaats van levering.

Elke reservatie of bestelling zal zo spoedig mogelijk bevestigd worden per e-mail. Je kan je bestelling eveneens wijzigen of annuleren via e-mail naar webshop@schoenenruytings.be of op het volgend nummer: 003216777397.

Levering en verzending

Er zijn twee manieren:

1.Zelf afhalen in de winkel:

Je kunt ervoor kiezen een bepaald artikel uit de collectie te reserveren in de winkel. Nadat je je reservatie hebt verzonden, sturen wij je zo nel mogelijk een e-mail ter bevestiging terug. Een gereserveerd artikel blijft 4 dagen geldig vanaf het ontvangen van de e-mail ter bevestiging van de bestelling. 

Kom je in de winkel terug op je beslissing? Geen probleem. Dan laat je het gereserveerde artikel gewoon achter aan de kassa. 

2.Thuisbestelling

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst”

Je krijgt altijd een e-mail ter bevestiging na goede ontvangst van je bestelling. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, dan melden we dit ook via e-mail. De bestelde goederen worden zo snel mogelijk bij jou thuis bezorgd door Bpost of een partner van Bpost op het leveringsadres dat door de gebruiker werd opgegeven. Deze koerier zal de bestelling aanbieden op het leveringsadres. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor in de buurt.

De Gebruiker erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de Producten de algemene voorwaarden van levering van de Verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. De Verkoper neemt de verbintenis op zich om de Producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Aankopen met betaling via overschrijving worden pas verstuurd nadat de betaling uitgevoerd is.

Bij levering/afhaling van de aangekochte Producten dient een geldig identiteitsbewijs te worden voorgelegd. Het in ontvangst nemen van de Producten kan enkel gebeuren door diegene die de bestelling geplaatst heeft. De Verkoper behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan een geldig identiteitsbewijs de Producten niet te overhandigen. De bestelling blijft 5 dagen ter beschikking van de gebruiker in het afhaal- /leveringspunt, waarna de Producten worden teruggestuurd naar de Verkoper.

De verzendkosten voor de levering van Producten bedragen, onder voorbehoud van wijziging:

Aankopen met Levering in Belgie: onder de 50 euro wordt een verzendkost van 4.5 euro aangerekend. Vanaf 50 euro is de verzending gratis.

Aankopen met levering in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg: verzendkost van 5 euro.

Herroepingsrecht (terugzending) 

Overeenkomstig de voorschriften van boek VI: "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het wetboek van economisch recht heeft de Gebruiker het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de Producten.

Het aangekochte Product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres van de Verkoper. Hierbij dient de Gebruiker het formulier voor herroeping ingevuld toe te voegen, zodat de Verkoper de terugbetaling kan uitvoeren. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres
BVBA Schoenen Ruytings
Neerlintersesteenweg 126
3471 Hoeleden

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor Producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde Producten zijn voor rekening van de Gebruiker, tenzij het geleverde Product niet beantwoordde aan de beschrijving van het Product zoals vermeld in de bestelling (vb. ingevolge beschadiging). Beschadigde Producten dienen samen met een beschrijving van de beschadiging binnen de 14 kalenderdagen en voldoende gefrankeerd aan de normale posttarieven teruggestuurd worden naar het retouradres. Beschadigde artikelen worden terugbetaald binnen de 30 dagen nadat de Producten op het retouradres werden ontvangen.

Het formulier voor herroeping heeft u via e-mail ontvangen tezamen met de orderbevestiging of kan u hierna downloaden. Download formulier herroeping/teruggave


Klachten: Garantie, Aanvaarding en Verhaal

Klachten: Garantie, Aanvaarding en Verhaal

De klant heeft recht op de wettelijke garantie volgens het Belgisch recht.

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de afhaling/levering van de Producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde Producten en geleverde Producten) dient binnen de 14 kalenderdagen te worden gemeld aan de Verkoper. Dit kan schriftelijk via post of schriftelijk via e-mail: info@schoenenruytings.be of webshop@schoenenruytings.be

De Gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen Producten terug te zenden naar de Verkoper. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper.

Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de Verkoper niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de Verkoper.

Aansprakelijkheid

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden. De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Leuven, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Leuven de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W.

Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de Verkoper, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de Verkoper.

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de Verkoper.

Gebruikers, die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen site en de startpagina van de Verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de Verkoper. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de Site van de Verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de Verkoper.